16 januari 2018

Disclaimer

Disclaimer voor steffelaarbier.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van steffelaarbier.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Steffelaar Bier. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van alle informatie (afbeeldingen, geluiden, teksten, videobeelden, etc.) op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Steffelaar Bier of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

De informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Steffelaar Bier”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Rezone Media voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.